Checklist Tutor de Pràctiques - Observació d'aula

Índex

1. Seqüenciació de l'activitat (Estructura de la sessió).

 • [ ] Situa la sessió dins el context del mòdul (recordar classe anterior).
 • [ ] Introducció.
 • [ ] Exposa de forma clara els objectius i desenvolupament de la sessió.
 • [ ] Queda clar com s'avaluaran les activitats fetes a classe.
 • [ ] Tancament de la sessió (resum, si queda quelcom pendent, etc).

2. Diversificació d'activitats, suports i metodologies.

 • [ ] Utilitza diferents suports (verbal, documental, ppt, vídeo, etc).
 • [ ] Utilitza diferents metodologies (explicacions magistrals, demo, treballs en petit grup, grup, autoavaluacions, coavaluacions, etc).

3. Adequació a les diferents necessitats educatives.

 • [ ] Té controlats els alumnes amb dificultats i en fa seguiment.
 • [ ] Té previstos suports per als alumnes amb diferents necessitats (de ritmes, nivell, etc).
 • [ ] Adequa / modifica l'activitat per als alumnes amb PI / grans dificultats.

4. Intervenció didàctica.

 • [ ] Domina la matèria a impartir.
 • [ ] Explicacions ordenades.
 • [ ] Explicacions clares.
 • [ ] Exemples.
 • [ ] Resol dubtes de forma àgil.
 • [ ] Dona feedback a l'alumnat sobre com s'estan desenvolupant.
 • [ ] Busca de forma activa el feedback de l'alumnat per verificar que s'està seguint la sessió.
 • [ ] Manté una relació adequada amb l'alumnat (forma de dirigir-se, tracte, forma d'estar a l'aula, etc).
 • [ ] Interacciona amb els alumnes i dinamitza la classe.

5. Manteniment de l’ambient de treball.

 • [ ] Controla que l'alumnat estigui treballant i fent la tasca assignada.
 • [ ] Intervé de forma correctiva quan és necessari.
 • [ ] Motiva l'alumnat per fer les tasques assignades.

6. Altres.

 • [ ] És puntual.
 • [ ] Passa llista.
 • [ ] El guió identifica la sessió i la correlaciona amb el mòdul i la UF a la qual pertany.
 • [ ] El guió reflecteix la seqüenciació.
 • [ ] La sessió correspon a la planificada en la programació.

Cada ítem mesurat de 0 a 3 (Gens, Poc, Bastant i Molt).

ÍTEM Gens (0) Poc (1) Bastant (2) Molt(3)
Seqüenciació        
Diversificació        
Adequació        
Intervenció        
Manteniment        
Altres        

Data: 2023-01-16 dl. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2023-01-16 dl. 13:39