Mòdul Professional 4: L'informe forense

Índex

Finalment arribem a la creació de l'informe forense. Aquest pas, totalment documental, és molt important i no l'hem de menystenir ja que al cap i a la fi és el producte de la nostra feina i el que tindrà impacte en el judici. Per aquest motiu cal tenir molt clar com fer-ho i dedicar esforços en aconseguir un informe tan ben fet com siguem capaços.

1 Informe Forense

L'informe forense no és gens sencill de realitzar pa que cal que sigui minucios i la tasca és molt complexe. Cal expossar les evidències de forma clara i consiça i evitar extreure conclusion subjectives, per tant és important restringir l'informe a les evidències trobades, sense fer cap mena de judici o deducció.

Com ja és habitual, l'informe acostuma a estar dividit en dos subinformes, l'executiu destinat a un públic no tènic i per tant on s'explica en lleguatge comú què s'ha fet i què s'ha trobat. I el tècnic on s'especificarà amb tot detall el procés i evidències trobades.

En qualsevol cas serà important la data d'inici i finalització del procés forense així com les persones involucrades i les seves funcions.

També és imprescindible, segons la Ley de Enjuiciamiento Civil, artucle 347.1, que contingui com a mínim el mètode utilitzat, les premises des d'on es comença i unes conclusions. I alhora, segons l'article 335.2 de la LEC també cal que cotingui una "declaració d'objectivitat".

Aquest segon apartat (335.2) es pot materialitzar a l'infrome (i després en judici) amb el següent text:

El firmante del presente peritahe declara, bajo su única responsabilidad, que todo lo que afirma en el presente dictamen se basa únicamente en los hechos que ha podido constatar y en su propio conocimiento y experiencia adquirida en el ejercicio profesional.

Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuici a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Les seccions de l'informe seràn:

1.1 Introducció

Es descriu l'objectiu de l'informe, el peticionari, els antecedents i l'abast de treball a realitzar. Fixeu-vos que això coincideix molt amb la "fase prèvia" que vàrem veure a inici de curs.

1.2 Recollida d'vidències i laboratori forense

En aquest apartat es detallen els pasos seguits per l'obtenció o recollecció de les evidències, és pot fer referència al informe del notari. De cada evidència caldría esmentar el tipus, identificació (marca i num de disc) procés de recollida i hash. Tambés les fotografíes de l'escena i les mesures i identificacions per mantenir la cadena de custòdia.

També s'acostuma a descriure el laboratori forense. Aquí fa referència a com es munten les evidències (assegurant que no es puguin modificar), quin software s'utilitza, hardware, etc.

1.3 Estudi forense de les evidències

Aquí es va describint el procés d'anàlisi d'evidències i el seu seguiment per reconstruïr els fets. On es busca, què es busca, en quins artefactes, quines dades s'obtenen i cap a quin pas ens porten, etc.

1.4 Conclusions

Finalment es detalla els resultats obtinguts i les conclusions que aporten. Pot ser interessant generar una timeline a mode de resum visual dels fets descoberts per mostrar com encaixen entre ells.

1.5 Anexes

Aquí s'agrupen els continguts tècnics, screenshots, imatges, glosari, etc.

2 Estàndars

2.1 UNE 197010:2015

Bàsicament especifica com han de ser els informes a nivell de format.

2.2 UNE 71506:2013

Defineix l'estructura de l'informe i presenta un model d'informe.

2.3 ISO/IEC 27042:2015

Dona indicacions del contingut de l'informe:

 • Qualificacions del perit.
 • Informació inicial del cas.
 • Natura de l'incident.
 • Data, hora i durada de l'incident.
 • Lloc de l'incident.
 • Objectiu de la investigació.
 • Membres de l'equip d'investigació que participen sota la supervisió del pèrit.
 • Data, hora i durada de la investigació.
 • Lloc de la investigació.
 • Fets demostrats per una evidència digital y trobats durant la investigació.
 • Danys a l'evidència digital i les seves implicacions en el següents fases del procés de investigació.
 • Limitacions dels anàlisis realitzats.
 • Detall dels processos i eines utilitzades.
 • Interpretació de les evidències digitals per part del pèrit
 • Conclusios i possibles recomanacions per futures investigacions de naturaleza semblant.

Destacar que les interpretacions o opinions del pèrit sempre han de partir de les evidències i evitar judicis de valor.

3 Imparcialitat

3.1 Sistema de "tachas"

L'altre part pot invalidar la parcialitat del pèrid en el cas que:

 • Sigui parent per consanguinitat o afinitat d'una de les parts, advocats o procuradors.
 • Tenir interés directe o indirecte en el judici o en altre similar.
 • Estar o haber estat en situació de dependència, comunitat o contraposició d'interessos amb alguna de les parts, advocats o procuradors.
 • Amistat o enemistat amb part, advocats o procuradors.
 • Qualsevol altre circunstància acreditada que desmereixi la professionalitat del pèrit.

3.2 Abstenció i recusació dels pèrits

Poden ser recusats per tres causes, a part de les anteiors:

 • Ateriorment donar dictamen contrari sobre el mateix asunte.
 • Haver donat serveis a la part contrària.
 • Tenir participació en societat, estalbiment o empresa d'una de les parts.

4 El judici

Quan apareguem com a pèrits davant el jutge, ens demanaràn principalment aclarir les conclusion obtingues, mètodes utilitzats així com qualsevol altre qüestió sobre el cas. Cal vigilar molt en entendre què ens demanaràn ja que molt cops les preguntes estaràn mal formulades i haurem de "lluitar" contra el desconeixement tècnic també. És per això que caldrà aclarir molt bé què ens pregunten i en cas de no ser possible donar una resposta al moment deixar-ho molt clar.

En la comparexença a judici es realitzaràn preguntes relacionades amb:

 • Preguntes concretes (no repetir en veu l'informe).
 • Explicació o aclariment de parts de l'informe.
 • Pregunts i objeccions sobre el mètode, premises, conclusions i altres apectes.
 • Solicitud d'ampliació del dictàmen a punts connexos, si es pot realitzar en l'acte, i en cas que no, opinió sobre la possiblitat de respondre, utilitat i temps necessàri per fer-ho.
 • Crítica del dictamen per la part contrària.
 • Formulació de "tachas".

5 Exemples

6 Webgrafia

Data: 2021-04-08 dj. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2022-03-22 dt. 20:10