Mòdul Professional 1: Activitat 02 - Anàlisi de RFCs

Índex

1 Objectius

La intenció darrera aquesta activitat és per un costat que començeu a treballar en petits grups i per l'altre que analitzeu de forma conjunta unes bones pràctiques, intentant entendre què són i imaginant com es poden aplicar.

2 Enunciat

Dividiu-vos en dos grups de 4 persones i analitzeu un dels dos paquets, assignat per el professor:

  • Paquet A: RFC2350 referent als CSIRTs (tot el document).
  • Paquet B: RFC2196 referent a les polítiques d'equipaments penjats a Internet, ens interessen l'apartat 5 (i subapartats) i el RFC1244 referent a polítiques de seguretat, ens interessen els apartats 5 i 6 i els seus sub-apartats.

El procediment que caldrà seguir és:

  • Llegiu-vos individualment els textos a analitzar.
  • Després repasseu els textos de forma comuna tot intentant consensuar aquells aspectes que us semblin més importants i resolent qualsevol dubte que tingueu.
  • Genereu una petita presentació per explicar els textos a l'altre grup.
  • Farem la presentació abans de finalitzar la classe.

3 Entrega i Avaluació

3.1 Entrega

No caldrà entregar res, tan sols fer la presentació a l'altre grup.

3.2 Avaluació

L'avaluació es durà a terme de forma diferida mitjançant un test que contindrà els conceptes bàsics de les RFCs assignades. Tanmateix la nota obtinguda serà la mitjana del grup.

4 Ampliació i millora

4.1 Ampliació

4.2 Millora

Data: 2021-09-27 dl. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2021-09-27 dl. 18:07