Enamorat de Convert

Aquesta és una d’aquelles sitacions on, intentant fer un favor, et trobes enmig d’una feinada.

La qüestió era crear un pdf a partir d’unes imatges escanejades (i girades).  En Windows la cosa es complica, i per intuició tenía clar que amb linux es podríen tractar les imatges en bloc (patch).

Després d’una mica de cerca he trobat l’eina de terminal convert… què us he de explicar, una maravella!!!

Obtener información de una imagen.

identify -ping image.png

Obtener aún más información.

identify -verbose image.png

Conocer la lista de colores utilizados en una imagen.

identify -list color image.png

Convertir una imagen PNG en JPG

convert image.png image.jpg

Convertir una imagen PNG en JPG indicando la calidad de conversión.

convert -quality 96 image.png image.jpg

Convertir todas las imágenes PNG en JPG contenidas en una carpeta

mogrify -format png *.jpg

Convertir todas las imágenes (*.jpg, *.png) en PDF

convert images*.* archivo.pdf

Cambiar el tamaño de una imagen

convert -resize 48×48 image.png image-mini.png

Cambiar el tamaño de todas la imágenes de una carpeta

mogrify -resize 48×48 *.png

Cambiar el tamaño de una imagen indicando el ancho

convert -resize 620x image.png image-620.png

Cambiar el tamaño de una imagen indicando el alto

convert -resize x100 image.png image-100.png

Crear un Favicon

convert -colors 256 -resize 16×16 image.jpg favicon.ico

Convertir una imagen en color en blanco y negro

convert -type image.jpg image-noir-blanc.jpg

Añadir un borde transparente de 1 pixel alrededor de una imagen

convert -bordercolor Transparent -border 1×1 image.png image-borde.png

Añadir un borde negro de 10 pixels alrededor de una imagen

convert -bordercolor #000000 -border 10×10 image.png image-borde.png

Crear un negativo de una imagen

convert -negate image.png image-negate.png

Rotar una imagen en vertical

convert -flip image.png image-inversee.png

Rotar una imagen de izquierda a derecha

convert -flop image.png image-inversee.png

Usar el GUI de ImageMagick

display image.png

Anuncis

~ per madyyelf a 4 Octubre 2012.